News Release

03/03/2011: VERIZON WIRELESS ÑÖÔÏC J.D. POWER AND ASSOCIATES COÂNG NHAÄN LAØ COÂNG TY DAÃN ÑAÀU VEÀ PHAÅM CHAÁT CAÙC CUOÄC GOÏI ÔÛ NAÊM KHU VÖÏC

Haõng Dòch Vuï Voâ Tuyeán Lôùn Nhaát Trong Nöôùc Ñöùng Haøng Ñaàu ôû Caùc Khu Vöïc Bao Phuû 44 Tieåu Bang

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

March 2, 2011

Albert Aydin
Albert.Aydin@VerizonWireless.com  
908-559-7513

Janice Huang
janice.huang@iwgroupinc.com  
310-289-5526

BASKING RIDGE, NJ — Khi nhaéc ñeán phaåm caát caùc cuoäc goïi, khaùch haøng dòch vuï voâ tuyeán chaám ñieåm Verizon Wireless laø haõng daãn ñaàu ôû naêm khu vöïc bao phuû 44 tieåu bang, theo Nghieân Cöùu veà Phaåm Chaát Caùc Cuoäc Goïi Voâ Tuyeán 2011 cuûa J.D. Power and Associates.

Nghieân cöùu cuûa J.D. Power and Associates ño löôøng phaåm chaát caùc cuoäc goïi giöõa caùc haõng dòch vuï voâ tuyeán chính ôû Myõ trong saùu khu vöïc, döïa vaøo caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán khaû naêng hoaït ñoäng toång quaùt cuûa caùc haõng. J.D Power and Associates khaûo saùt döïa treân hôn 27.250 ngöôøi söû duïng ñieän thoaïi voâ tuyeán töø thaùng 7 ñeán thaùng 12 naêm 2010 veà kinh nghieäm cuûa hoï ñoái vôùi caùc cuoäc goïi bò caét ngang, bò nhieãu soùng, goïi khoâng ñöôïc ngay laàn ñaàu baám soá ñeå goïi, gioïng noùi bò bieán ñoåi, coù tieáng vang, khoâng coù thoâng baùo veà hoäp thö ñieän thoaïi ngay laäp töùc, vaø khoâng coù thoâng baùo veà vieäc nhaén tin ngay laäp töùc.

Verizon Wireless xeáp haïng cao hôn ñieåm trung bình cuûa ngaønh ôû naêm khu vöïc bao phuû 44 tieåu bang vaø District of Columbia:

  • Khu Vöïc Ñoâng Baéc, bao goàm Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New York, Rhode Island vaø Vermont.
  • Khu Vöïc Mieàn Taây, bao goàm Arizona, California, Colorado, Idaho, Iowa, Minnesota, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Utah, Washington vaø Wyoming.
  • Khu Vöïc Ñoâng Nam, bao goàm theâm chín tieåu bang: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina vaø Tennessee.
  • Khu vöïc Taây Nam, bao goàm Arkansas, Missouri, Kansas, Oklahoma vaø Texas.
  • Khu Vöïc Giöõa Ñaïi Taây Döông (nôi Verizon Wireless xeáp ñoàng haïng nhaát), bao goàm Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, Pennsylvania, Virginia vaø West Virginia.

"Khi chuùng toâi noùi chuùng toâi cung caáp cho khaùch haøng Verizon Wireless maïng voâ tuyeán ñaùng tin caäy nhaát trong caû nöôùc, chuùng toâi thöïc söï noùi chính xaùc laø nhö theá," David Small, phoù chuû tòch vaø Tröôûng Kyõ Thuaät cuûa Verizon Wireless, phaùt bieåu. "Caùc giaûi thöôûng naøy chöùng minh cam keát cuûa coâng ty chuùng toâi ñoái vôùi vieäc ñaàu tö vaøo maïng löôùi cuûa mình: hôn $6 tyû myõ kim haøng naêm; cuõng nhö loøng taän tuïy cuûa caùc kyõ sö Verizon Wireless, nhöõng ngöôøi laäp keá hoaïch, xaây döïng, vaø baûo trì maïng löôùi toaøn quoác cuûa chuùng toâi. Chuùng toâi vaãn cam keát tieáp tuïc ñaàu tö trong naêm 2011, cho maïng 3G laãn maïng 4G LTE maø chuùng toâi tung ra treân khaép caû nöôùc."

Maïng Löôùi Ñaùng Tin Caäy cuûa Verizon Wireless*
Verizon Wireless coù maïng döõ lieäu 3G vaø tieáng noùi ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát ôû Myõ. Moãi naêm, Verizon Wireless ñaàu tö haøng tyû myõ kim cho maïng löôùi cuûa mình ñeå ñoùn ñaàu nhu caàu ngaøy caøng gia taêng ñoái vôùi dòch vuï döõ lieäu vaø tieáng noùi cuûa coâng ty. Soá tieàn ñaàu tö lieân tuïc vaøo maïng löôùi cuûa Verizon Wireless hieän leân ñeán hôn $65 tyû treân toaøn quoác trong voøng möôøi naêm qua.

Thaùng 12 naêm 2010, Verizon Wireless tung ra maïng löôùi 4G LTE môùi cuûa mình ôû 38 khu vöïc thaønh thò lôùn, phuû soùng cho hôn 110 trieäu ngöôøi Myõ. Maïng 4G LTE cuûa Verizon Wireless laø maïng 4G nhanh nhaát, tieán boä nhaát ôû Myõ. Coâng ty cam keát seõ giôùi thieäu theâm 140 thò tröôøng 4G LTE trong naêm 2011, phuû soùng cho hai phaàn ba ngöôøi Myõ ñeán cuoái naêm nay.

Theo doõi caùc tin töùc, töôøng trình, vaø thoâng tin môùi nhaát cuûa Verizon Wireless ôû www.youtube.com/VerizonWirelessTV hoaëc theo doõi VZWNetwork on Twitter ôû http://twitter.com/VZWNetwork.  

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Verizon Wireless, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com.  

*Lôøi xaùc nhaän "Maïng löôùi ñaùng tin caäy nhaát" cuûa coâng ty laø döïa vaøo caùc nghieân cöùu veà maïng löôùi ñöôïc thöïc hieän bôûi nhöõng ngöôøi laøm kieåm tra, nhöõng ngöôøi ñaõ thöïc hieän hôn 3,5 trieäu cuoäc goïi thöû vaø hôn 19 trieäu laàn kieåm tra döõ lieäu haøng naêm treân maïng cuûa Verizon Wireless vaø maïng cuûa caùc haõng voâ tuyeán toaøn quoác khaùc trong khi ñi du haønh hôn 1 trieäu daëm treân nhöõng chieác xe kieåm tra vôùi phaåm chaát cao, ñöôïc trang bò ñaëc bieät, cuûa coâng ty sôû höõu. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà chöông trình kieåm tra cuûa Verizon Wireless, xin gheù vaøo http://aboutus.vzw.com/bestnetwork/reliability.html.  

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng döõ lieäu 3G vaø tieáng noùi voâ tuyeán ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc, phuïc vuï hôn 94 trieäu khaùc haøng. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 82.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####