News Release

3/11/2011: IPAD 2 CHAÏY TREÂN MAÏNG 3G VOÂ TUYEÁN CUÛA VERIZON ÑÖÔÏC BAÙN TRONG CAÙC CÖÛA HAØNG TREÂN KHAÉP CAÛ NÖÔÙC VAØO NGAØY 11 THAÙNG 3

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

March 10, 2011

Janice Huang
janice.huang@iwgroupinc.com
310-289-5526

Albert Aydin
Albert.Aydin@VerizonWireless.com
908-559-7513

BASKING RIDGE, NJ — Hoâm nay, Verizon Wireless thoâng baùo iPad 2 seõ ñöôïc cung caáp ôû moät soá cöûa haøng Verizon Wireless tuyeån choïn treân khaép caû nöôùc baét ñaàu töø Thöù Saùu, ngaøy 11 thaùng 3 vaøo luùc 5 giôø chieàu giôø ñòa phöông. Verizon Wireless seõ cung caáp ba loaïi maùy iPad 2 chaïy treân maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc: giaù $629.99 cho loaïi 16 GB, $729.99 cho loaïi 32 GB, vaø $829.99 cho loaïi 64 GB, coù maøu ñen hoaëc traéng.

iPad 2 coù thieát keá hoaøn toaøn môùi, moûng hôn 33% vaø nheï hôn 15% so vôùi iPad ñaàu tieân, nhöng vaãn giöõ maøn hình LCD 9,7 inch LED chieáu saùng töø maët sau. iPad 2 coù 2 boä phaän xöû lyù A2 trong con maïch ñeå laøm vieäc cöïc nhanh vaø coù hình aûnh saéc neùt, vaø giôø ñaây coøn coù hai maùy aûnh, moät maùy aûnh VGA ôû maët tröôùc daønh cho FaceTime® vaø Photo Booth®, vaø moät maùy aûnh ôû maët sau ñeå quay video 720p HD, laàn ñaàu tieân mang ñaëc ñieåm saùng taïo FaceTime ñeán cho ngöôøi söû duïng iPad. Maëc duø moûng hôn, nheï hôn, nhanh hôn, vaø coù nhieàu ñaëc ñieåm hôn, iPad 2 cung caáp ñeán 10 giôø tuoåi thoï cuûa pin* maø ngöôøi söû duïng mong ñôïi.

iPad 2 vaø Chöông Trình Döõ Lieäu Maïng 3G

Verizon Wireless cung caáp nhieàu chöông trình döõ lieäu cho iPad 2, baét ñaàu vôùi giaù $20 moãi thaùng. Taát caû caùc chöông trình döõ lieäu seõ ñöôïc cung caáp maø khoâng phaûi kyù hôïp ñoàng, giuùp khaùch haøng töï do khôûi ñaàu hoaëc huûy boû chöông trình baát cöù luùc naøo. Caùc chöông trình sau ñaây ñöôïc cung caáp cho ngöôøi söû duïng iPad 2 treân maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát ôû Myõ:

Chi Phí Söû Duïng Haøng Thaùng

Möùc Döõ Lieäu Cho Pheùp

$20 moãi thaùng

1 GB moãi thaùng

$35 moãi thaùng

3 GB moãi thaùng

$50 moãi thaùng

5 GB moãi thaùng

$80 moãi thaùng

10 GB moãi thaùng

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà iPad 2 töø Verizon Wireless, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com/iPad2, ñeán baát cöù cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store naøo, hoaëc goïi soá 1-800-2 JOIN IN.

* Tuoåi thoï cuûa pin tuøy thuoäc vaøo caùch saép ñaët caùc chöông trình cuûa maùy, caùch söû duïng, vaø nhieàu yeáu toá khaùc. Keát quaû thöïc söï seõ khaùc nhau.

Sô Löôïc veà Verizon Wireless

Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát vaø tieán boä nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc, phuïc vuï hôn 94 trieäu khaùc haøng. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 82.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####