News Release

05/16/2011: Verizon Wireless Giôùi Thieäu Droid Charge Cuûa Samsung

DROID Charge Gia Nhaäp Gia Ñình Android cuûa Verizon Wireless

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

May 15, 2011

Albert Aydin
Albert.Aydin@VerizonWireless.com  
908-559-7513

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ — Hoâm nay, Verizon Wireless vaø Samsung Telecommunications America (Samsung Mobile) thoâng baùo DROID Charge cuûa Samsung seõ coù maët saün saøng cho khaùch mua ñieän thoaïi vaøo ngaøy 16 thaùng 5 ôû caùc cöûa haøng Verizon Wireless Communications Stores vaø treân trang maïng www.verizonwireless.com.  

DROID Charge ñöôïc thieát keá vôùi maøn hình 4,3 inch Super AMOLED™ Plus cuûa Samsung, taïo tieâu chuaån môùi veà maøn hình ñieàu khieån baèng caùch chaïm tay vaøo ñieàu chænh möùc ñoä saùng, roõ neùt, vaø khaû naêng nhìn thaáy ôû ngoaøi trôøi. DROID Charge ñöôïc trang bò vôùi maùy chuïp aûnh 8 megapixel ôû maët sau vôùi ñeøn chieáu LED laãn maùy chuïp aûnh 1,3 megapixel ôû maët tröôùc daønh cho khaû naêng "chat" tónh cuõng nhö "chat" coù video. Heä thoáng ñieàu khieån chöông trình 1GHz vaø chöông trình browser ñeå xem trang web HTML 5 cuûa ñieän thoaïi thoâng minh naøy laøm taêng toái ña khaû naêng keát noái toác ñoä cao vaøo maïng 4G LTE ñeå truyeàn taûi ñoà xuoáng nhanh hôn vaø xem hình aûnh nhanh hôn.

Caùc ñaëc ñieåm boå sung:

  • 4G LTE — Khaùch haøng coù theå troâng ñôïi toác ñoä truyeàn taûi xuoáng ôû möùc 5 ñeán 12 Mbps, vaø toác ñoä truyeàn taûi leân töø 2 ñeán 5 Mbps trong vuøng phuû soùng 4G Mobile Broadband
  • Android 2.2 - Hoã trôï Caùc Dòch Vuï Di Ñoäng Google (Google Mobile Services), trong ñoù coù Gmail™, YouTube™, Google Talk, Google Search, Google Maps, vaø khaû naêng caøi ñaët vaø xöû duïng 150.000 chöông trình öùng duïng ñöôïc cung caáp töø Android Market™
  • Phuø hôïp vôùi Adobe® Flash® Player
  • Khaû naêng Mobile Hotspot — Coù theå duøng ñeå keát noái maïng 4G cho ñeán 10 thieát bò coù khaû naêng Wi-Fi hoaëc keát noái 3G cho ñeán 5 thieát bò.
  • Samsung Media Hub - Dòch vuï chöông trình cuûa chính Samsung, cung caáp nhieàu phim vaø chöông trình TV noåi tieáng ñeå thueâ hoaëc mua
  • Baøn phím QWERTY aûo vôùi kyõ thuaät Swype

Giaù caû vaø chöông trình döõ lieäu:

  • DROID Charge cuûa Samsung seõ ñöôïc cung caáp vôùi giaù $299,99 vôùi hôïp ñoàng khaùch haøng môùi cho hai naêm
  • Khaùch haøng DROID Charge seõ caàn phaûi ghi danh vôùi chöông trình Verizon Wireless Nationwide Talk (Noùi Chuyeän Toaøn Quoác Verizon Wireless) vaø chöông trình döõ lieäu 4G LTE. Caùc chöông trình Noùi Chuyeän Toaøn Quoác baét ñaàu vôùi giaù $39,99 moãi thaùng. Caùc chöông trình döõ lieäu 4G LTE khoâng giôùi haïn baét ñaàu vôùi giaù $29,99 moãi thaùng. Ñaëc ñieåm Mobile Hotspot seõ ñöôïc bao goàm trong hôïp ñoàng trong moät thôøi gian giôùi haïn maø khoâng tính theâm chi phí.

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà DROID Charge cuûa Samsung, xin gheù vaøo www.droiddoes.com/charge. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà caùc saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa Verizon Wireless, xin gheù vaøo moät cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store, goïi soá 1-800-256-4646 (1-800-2JOININ) hoaëc vaøo www.verizonwireless.com.  

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát vaø tieán boä nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 104 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 88 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 85.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.  

Sô Löôïc veà Samsung Telecommunications America
Samsung Telecommunications America, LLC, moät chi nhaùnh coù truï sôû ôû Dallas cuûa Samsung Electronics Co., Ltd., nghieân cöùu, phaùt trieån, vaø baùn caùc ñieän thoaïi caàm tay voâ tuyeán vaø caùc saûn phaåm vieãn thoâng treân khaép Baéc Myõ. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo www.samsung.com/us/mobile/cell-phones.

####