News Release

08/17/2011: Verizon Môû Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình Öùng Duïng Ôû San Francisco

Cô Sôû Môùi Hoã Trôï Caùc Nhaø Phaùt Trieån Chöông Trình ÖÙng Duïng vaø Nhaø Kinh Doanh Taïo Caùc Chöông Trình ÖÙng Duïng Di Ñoäng cho Khaùch Tieâu Duøng vaø Doanh Nghieäp

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

August 16, 2011

Cameka Crawford
Cameka.Crawford@VerizonWireless.com  
908-559-3497

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ AND SAN FRANCISCO — Ngaøy 10 thaùng 8, 2011, Verizon toå chöùc leã khai tröông chính thöùc Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng (Application Innovation Center, vieát taét laø AIC) ôû San Francisco, naèm gaàn Silicon Valley vaø gaàn trung taâm caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng ñang ngaøy caøng phaùt trieån trong thaønh phoá naøy. Caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng lôùn vaø nhoû ñeàu ñöôïc môøi taän duïng Trung Taâm AIC ñeå cheá taïo, naâng cao, vaø trau chuoát caùc yù töôûng cuûa mình vaø ñöa caùc yù töôûng naøy vaøo caùc chöông trình öùng duïng höõu hieäu daønh cho khaùch haøng dòch vuï di ñoäng. Phöông phaùp hôïp taùc naøy ñöôïc thieát keá ñeå hoã trôï quan heä giöõa caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng vaø nhieàu toå chöùc hôïp taùc khaùc nhau cu&ucir