News Release

08/17/2011: Verizon Môû Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình Öùng Duïng Ôû San Francisco

Cô Sôû Môùi Hoã Trôï Caùc Nhaø Phaùt Trieån Chöông Trình ÖÙng Duïng vaø Nhaø Kinh Doanh Taïo Caùc Chöông Trình ÖÙng Duïng Di Ñoäng cho Khaùch Tieâu Duøng vaø Doanh Nghieäp

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

August 16, 2011

Cameka Crawford
Cameka.Crawford@VerizonWireless.com  
908-559-3497

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ AND SAN FRANCISCO — Ngaøy 10 thaùng 8, 2011, Verizon toå chöùc leã khai tröông chính thöùc Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng (Application Innovation Center, vieát taét laø AIC) ôû San Francisco, naèm gaàn Silicon Valley vaø gaàn trung taâm caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng ñang ngaøy caøng phaùt trieån trong thaønh phoá naøy. Caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng lôùn vaø nhoû ñeàu ñöôïc môøi taän duïng Trung Taâm AIC ñeå cheá taïo, naâng cao, vaø trau chuoát caùc yù töôûng cuûa mình vaø ñöa caùc yù töôûng naøy vaøo caùc chöông trình öùng duïng höõu hieäu daønh cho khaùch haøng dòch vuï di ñoäng. Phöông phaùp hôïp taùc naøy ñöôïc thieát keá ñeå hoã trôï quan heä giöõa caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng vaø nhieàu toå chöùc hôïp taùc khaùc nhau cuûa Verizon.

"Coâng vieäc cuûa Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng laø khuyeán khích vaø hoã trôï nhöõng nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng mang ñeán caùc yù töôûng môùi vaø taïo ra caùc chöông trình öùng duïng di ñoäng haøo höùng cho khaùch tieâu duøng vaø doanh nghieäp," Dan Mead, chuû tòch vaø CEO cuûa Verizon Wireless, phaùt bieåu. "Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng coù maët ôû ñaây ñeå thöû nghieäm, thaùch thöùc, vaø laøm toát hôn nhöõng gì khaùch haøng cuûa chuùng toâi seõ thöïc hieän vôùi ñieän thoaïi cuûa hoï vaø caùc thieát bò voâ tuyeán khaùc. "

Cô sôû naøy bao goàm caùc moâi tröôøng phoøng thí nghieäm coäng taùc, caùc phoøng thí nghieäm tö, khu thao dieãn vaø hoäi ghò, vaø caùc vaên phoøng daønh cho kyõ sö vaø caùc thaønh vieân cuûa nhoùm quan heä nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng cuûa coâng ty.

Verizon thaønh laäp Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng ñeå caùc nhaø phaùt trieån chöông trình öùng duïng laøm vieäc vôùi caùc chöông trình öùng cuøng vôùi caùc chuyeân gia veà maïng cuûa Verizon. Nhöõng ngöôøi tham gia Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng seõ ñöôïc duøng caùc thieát bò vaø dòch vuï Verizon khoâng cung caáp ôû baát cöù nôi naøo khaùc vaø seõ coù theå töông taùc vôùi caùc chuyeân gia trong lónh vöïc phaùt trieån chöông trình öùng duïng, phaùt trieån dòch vuï Web, caùc API maïng, hieäu quaû hoaït ñoäng treân maïng, vaø phaùt trieån doanh nghieäp, taát caû ñeàu ôû cuøng moät nôi.

Ñöôïc thoâng baùo laàn ñaàu tieân ôû Hoäi Thaûo Verizon Developer Community (VDC) Conference naêm 2009, cô sôû ôû San Francisco naøy ñöôïc keát noái vôùi Trung Taâm Saùng Taïo LTE Verizon vöøa khai tröông, toïa laïc ôû Waltham, Mass., ñeå laøm taêng toái ña hieäu quaû keát hôïp giöõa caùc hoaït ñoäng phaùt trieån chöông trình öùng duïng ôû moãi ñòa ñieåm. Trung Taâm Saùng Taïo LTE ôû Massachusetts ñaõ thuùc ñaåy söï phaùt trieån caùc saûn phaåm, dòch vuï, vaø giaûi phaùp, töø vieäc kieåm soaùt vaø kieåm tra nhaø cho ñeán chaêm soùc söùc khoûe, hôïp taùc hình aûnh, vaø troø chôi. Coâng trình xaây döïng cho Trung Taâm Saùng Cheá Chöông Trình ÖÙng Duïng, toïa laïc ôû ñöôøng Spear, ñaõ hoaøn taát vaøo ñaàu muøa heø naêm nay.

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Trung Taâm naøy, xin gheù vaøo http://innovation.verizon.com. Ñeå bieát theâm thoâng tin veà Verizon Wireless vaø maïng löôùi 4G LTE, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com/lte.

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát vaø tieán boä nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 106.3 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 89.7 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 83.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####