News Release

09/28/2011: Verizon Wireless Cung Caáp Caùc Giaûi Phaùp Dòch Vuï Di Ñoäng Toaøn Dieän Cho Tieåu Thöông

Caùc Coâng Cuï vaø ÖÙng Duïng Ñoäc Ñaùo Giuùp Laøm Taêng Hieäu Quaû Hoaït Ñoäng cho Caùc Chuû Doanh Nghieäp

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

September 27, 2011

Albert Aydin
Albert.Aydin@VerizonWireless.com  
908-559-7513

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ — Trong tình hình kinh teá hieän nay vôùi nhieàu thaùch thöùc cho caùc doanh nghieäp nhoû, Verizon Wireless xin nhaéc nhôû caùc chuû doanh nghieäp veà söï phoái hôïp ñoäc ñaùo cuûa caùc kyõ thuaät di ñoäng vôùi caùc ñaëc tính coù saün ñeå giuùp phaù vôõ caùc haøng raøo thoâng tin lieân laïc raát quan troïng trong vieäc ñieàu haønh moät coâng ty thaønh coâng. Vôùi caùc coâng cuï di ñoäng saùng taïo nhö thieát bò vaø öùng duïng Intuit GoPayment, maùy tablet vaø ñieän thoaïi thoâng minh ñi keøm vôùi maïng môû roäng vaø caùc chöông trình dòch vuï cuûa Verizon Wireless, Verizon Wireless giuùp caùc chuû doanh nghieäp nhoû trôû neân coù hieäu quaû vaø hieäu löïc hôn trong caùc hoaït ñoäng cuûa hoï.

"Döõ lieäu thoáng keâ môùi nhaát cho thaáy soá doanh nghieäp Myõ do ngöôøi Myõ goác Chaâu AÙ laøm chuû taêng leân hôn 40% - hôn gaáp hai laàn tyû leä toaøn quoác," Elva Lima, giaùm ñoác ñieàu haønh veà quan heä coäng ñoàng vaø thoâng tin lieân laïc ña vaên hoùa cuûa Verizon Wireless, phaùt bieåu. "Kyõ thuaät voâ tuyeán coù theå ñoùng vai troø quan troïng trong hoaït ñoäng kinh doanh. Ñoù laø lyù do chuùng toâi ñang cung caáp cho caùc haõng Myõ goác Chaâu AÙ ñang ngaøy caøng taêng tröôûng caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù theå giuùp hoï caïnh tranh trong moâi tröôøng kinh doanh ngaøy caøng mang tính toaøn caàu vaø taát baät."

Thoâng qua maïng 4G LTE lôùn nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát, Verizon Wireless cung caáp cho caùc chuû doanh nghieäp caùc giaûi phaùp vaên phoøng di ñoäng toaøn dieän ñeå giuùp taêng khaû naêng di chuyeån, taêng naêng suaát, vaø giaûm chi phí. Caùc coâng cuï vaø ñaëc ñieåm phuø hôïp vôùi doanh nghieäp ñöôïc cung caáp thoâng qua Verizon Wireless bao goàm:

  • Caùc Thieát Bò – Verizon Wireless cung caáp nhieàu thieát bò phuïc vuï cho taát caû moïi loaïi nhu caàu thoâng tin lieân laïc cuûa caùc doanh nghieäp. Caùc thieát bò naøy bao goàm ñieän thoaïi cô baûn, ñieän thoaïi thoâng minh, maùy tablet, thieát b ò hotspot di ñoäng, vaø modem 4G USB. Caùc giaûi phaùp thö ñieän töû voâ tuyeán cuõng ñöôïc cung caáp thoâng qua caùc chöông trình khaùc nhö Android, BlackBerry, Windows® Phone vaø iOS coù khaû naêng giuùp nhaân vieân saép xeáp coâng vieäc ngaên naép vaø caäp nhaät thoâng tin khi khoâng ôû trong vaên phoøng.
  • Caùc Chöông Trình Goïi Ñieän Thoaïi Doanh Nghieäp – Chöông trình Friends & Family for Business (Baïn Beø & Gia Ñình cho Doanh Nghieäp) cho pheùp goïi khoâng giôùi haïn cho nhöõng ngöôøi quyù vò laøm vieäc vôùi hoï thöôøng xuyeân nhaát. Vôùi nhieàu chöông trình doanh nghieäp khaùc nhau ñeå choïn, caùc chuû doanh nghieäp coù theå ñöôïc höôûng dòch vuï goïi khoâng giôùi haïn cho ñeán 10 soá ñieän thoaïi, ñöôïc tieát kieäm chi phí, giaûm phí toån thôøi gian noùi chuyeän tieàm naêng cho caùc tröông muïc doanh nghieäp, vaø duøng caùc baûn baùo caùo treân maïng Internet ñeå tìm ra nhöõng soá ñieän thoaïi phuø hôïp nhaát cho chöông trình Friends & Family for Business.
  • Caùc Chöông Trình ÖÙng Duïng Doanh Nghieäp – Verizon Wirelss cung caáp nhieàu chöông trình öùng duïng phuø hôïp vôùi doanh nghieäp. Chaúng haïn, Verizon Wireless vaø Intuit môùi hôïp taùc ñeå cung caáp chöông trình öùng duïng GoPayment vaø chöông trình ñoïc theû tín duïng di ñoäng ñeå giuùp taát caû caùc doanh nghieäp nhoû coù khaû naêng thöïc hieän caùc thanh toaùn theû tín duïng baèng ñieän thoaïi thoâng minh vaø maùy tablet. Chöông trình GoPayment taïo söï deã daøng vaø chi phí reû cho baát cöù ai baùn saûn phaåm hay dòch vuï ñeå nhaän thanh toaùn baèng theû tín duïng moät caùch voâ tuyeán. Coù theå caø theû tín duïng vaø theû ghi nôï thoâng qua chöông trình ñoïc theû hoaëc ñaùnh soá theû vaøo chöông trình öùng duïng. GoPayment hoã trôï caùc thieát bò chaïy treân Android, BlackBerry vaø iOS ñoái vôùi caùc ñieän thoaïi thoâng minh vaø maùy tablet 3G vaø 4G LTE phoå bieán nhaát.
  • Field Force Manager (Laøm Vieäc Beân Ngoaøi)– Field Force Manager giuùp chuû doanh nghieäp quaûn lyù caùc nhaân vieân khoâng laøm vieäc taïi cô sôû cuûa mình ñeå theo doõi söï phaùt trieån cuûa doanh nghieäp. Ñaây laø moät chöông trình öùng duïng trang maïng vaø thieát bò caàm tay raát maïnh, cung caáp khaû naêng quaûn lyù ñòa ñieåm, höôùng daãn laùi xe, sai phaùi coâng vieäc, vaø nhieàu thöù khaùc.
  • Push to Talk (Nhaán Nuùt ñeå Noùi) – Push to Talk (Nhaán Nuùt ñeå Noùi) cung caáp cho chuû doanh nghieäp khaû naêng thoâng tin lieân laïc ngay laäp töùc vôùi moät hay nhieàu thaønh vieân trong nhoùm maø chæ caàn nhaán moät nuùt. Ñaëc ñieåm naøy cuõng giuùp chuû doanh nghieäp kieåm tra tình traïng caùc thaønh vieân trong nhoùm vaø quaûn lyù thoâng tin lieân laïc cho nguyeân caû coâng ty treân maïng.

Ñeå bieát theâm thoâng tin hoaëc caùc ñaëc ñieåm doanh nghieäp boå sung ñöôïc cung caáp thoâng qua Verizon Wireless, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com/b2c/businessSolutions.

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát vaø tieán boä nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 106.3 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 89.7 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 83.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####