News Release

10/10/2011: Verizon Wireless Trình Baøy Naêm Lyù Do Haøng Ñaàu Ñeå Gia Nhaäp Cuoäc Caùch Maïng Ñieän Thoaïi Thoâng Minh

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

October 9, 2011

Albert Aydin
Albert.Aydin@VerizonWireless.com  
908-559-7513

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ — Vôùi ñaëc tính deã söû duïng baåm sinh vaø nhieàu lôïi ích khaùc, ñieän thoaïi thoâng minh laø maët haøng thieát yeáu vaø ñöôïc öa chuoäng trong thôøi hieän ñaïi. Maëc duø vieäc chuyeån sang duøng ñieän thoaïi thoâng minh laø löïa choïn deã daøng ñoái vôùi moät soá khaùch haøng, Verizon Wireless hieåu laø nhieàu ngöôøi coù theå caûm thaáy choaùng ngôïp bôûi nhieàu löïa choïn khaùc nhau veà kyõ thuaät thoâng tin lieân laïc vaø caùc chöông trình neàn taûng di ñoäng ñöôïc cung caáp. Ñeå giuùp khaùch haøng laøm cho quaù trình löïa choïn ñöôïc ñôn giaûn hôn, Verizon Wireless cung caáp naêm lyù do haøng ñaàu ñeå khuyeán khích khaùch haøng chuyeån sang duøng caùc coâng cuï coù chöùc naêng naøy vaø giuùp toå chöùc laïi ñôøi soáng haøng ngaøy cuûa hoï.

Theo Nielsen Company, 31% ngöôøi söû duïng dòch vuï di ñoäng ôû Myõ sôû höõu ñieän thoaïi thoâng minh. Thöïc ra, chæ soá naøy cuûa ngöôøi Myõ goác Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông cao hôn, ôû möùc 45%, ñoái vôùi vieäc söû duïng ñieän thoaïi thoâng minh. Haõng nghieân cöùu Gartner cuõng kyø voïng doanh soá baùn ñieän thoaïi thoâng minh ôû Myõ taêng töø 67 trieäu trong naêm 2010 leân ñeán 95 trieäu trong naêm nay, khieán maët haøng naøy trôû thaønh loaïi thieát bò ñieän töû tieâu duøng baùn chaïy nhaát. Khuynh höôùng taêng tröôûng naøy neâu baät giaù trò maø ñieän thoaïi thoâng minh mang laïi cho khaùch haøng. Döôùi ñaây laø caùc lyù do chuû choát ñeå caân nhaéc khi ñaùnh giaù caùc lôïi ích cuûa moät ñieän thoaïi thoâng minh:

  1. Taàm Quan Troïng cuûa Moät Maïng Voâ Tuyeán Maïnh – Ngoaøi vieäc cung caáp nhieàu ñaëc ñieåm vaø chöùc naêng hôn caùc ñieän thoaïi cô baûn, ñieän thoaïi thoâng minh ngaøy nay coù caùc maïng voâ tuyeán toác ñoä cao, chaúng haïn maïng 4G LTE cuûa Verizon Wireless, ñeå toái öu hoùa caùc khaû naêng cuûa thieát bò naøy. Thoâng qua maïng 4G LTE lôùn nhaát vaø maïng 3G lôùn nhaát vaø ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc, Verizon Wireless giuùp ngöôøi söû duïng xem caùc trang maïng Internet, laáy xuoáng caùc chöông trình hay taøi lieäu lôùn, nghe nhaïc vaø xem video truyeàn xuoáng ngay laäp töùc, vaø chia seû hình aûnh vôùi baïn beø vaø gia ñình ngay laäp töùc.
  2. Khieán Cuoäc Soáng Ñôn Giaûn Hôn – Ñieän thoaïi thoâng minh khieán cuoäc soáng haøng ngaøy trôû neân deã daøng hôn, cung caáp moät nôi cung caáp taát caû moïi nhu caàu mua saém ñeå giuùp khaùch tieâu duøng saép xeáp ngaên naép (thôøi khoùa bieåu/lòch), laáy thoâng tin (khaû naêng xem trang maïng Internet toác ñoä cao), giöõ lieân laïc vôùi baïn beø vaø gia ñình (Twitter/Facebook), cung caáp caùc chöông trình giaûi trí (nhaïc, video chieáu laäp töùc, troø chôi, maùy chuïp aûnh digital), vaø goïi ñieän thoaïi.
  3. Laáy Caùc Chöông Trình ÖÙng Duïng Höõu Ích – Vôùi haøng traêm ngaøn chöông trình öùng duïng ñöôïc cung caáp thoâng qua ñieän thoaïi thoâng minh, moãi ngöôøi ñeàu tìm ñöôïc chöông trình öùng duïng phuø hôïp vôùi mình. Thöïc ra, nhieàu chöông trình öùng duïng trong soá naøy laø mieãn phí. Caùc ñieän thoaïi thoâng minh ngaøy nay cung caáp khaû naêng laáy caùc chöông trình öùng duïng saùng taïo, coù theå giuùp khaùch tieâu duøng tieát kieäm tieàn – chaúng haïn chöông trình Gas Buddy ñeå tìm choã mua xaêng reû nhaát, hoaëc Shop Savvy hay Grocery IQ ñeå giuùp quaûn lyù caùc phieáu khuyeán maõi vaø tìm giaù caû thaáp nhaát ôû cöûa haøng taïp hoùa ñòa phöông. Cuõng coù nhöõng chöông trình öùng duïng tìm kieám ñieän thoaïi di ñoäng bò maát vaø baûo veä noù khoâng bò nhieãm vi-ruùt (Mylookout.com), hoaëc thöïc hieän vieäc thanh toaùn baèng theû tín duïng vaøo caùc tröông muïc ngaân haøng (Squareup.com). Caùc chöông trình öùng duïng nhö Evernote - giuùp ghi chuù, chuïp hình, vaø thu aâm gioïng noùi ñeå ghi nhôù - vaø Shoeboxed - giuùp theo doõi caùc bieân lai vaø quaûn lyù thoâng tin lieân laïc khi du haønh, giuùp caûi thieän naêng suaát laøm vieäc. Ñoàng thôøi, caùc chöông trình GPS coù theå cung caáp caùc höôùng daãn chæ ñöôøng moät caùch roõ raøng, theo töøng choã reû ngoaët, caùc baùo caùo giao thoâng caäp nhaät, tình traïng thôøi tieát, nhöõng trôû ngaïi trì hoaõn giao thoâng, vaø thaäm chí höôùng daãn chæ ñöôøng ñeå giuùp tìm moät nhaø haøng ngon trong khu laân caän.
  4. Caûi Thieän Kinh Nghieäm cuûa Ngöôøi Söû Duïng – Maøn hình lôùn hôn, trình baøy saéc neùt hôn, caùc choã hieån thò ñeå ñieàu khieån maøn hình raát deã söû duïng, vaø khaû naêng xem maïng Internet vaø thö ñieän töû caáp tieán khieán ñieän thoaïi thoâng minh coù theå cung caáp moät kinh nghieäm söû duïng cao caáp hôn so vôùi caùc ñieän thoaïi cô baûn. Chaúng haïn, chæ caàn queït moät ngoùn thay laø coù theå laáy thoâng tin lieân laïc töø soå ñieän thoaïi treân nhieàu ñieän thoaïi thoâng minh.
  5. Taïo caùc "Hotspots" Caù Nhaân – Nhieàu ñieän thoaïi thoâng minh ngaøy nay cung caáp khaû naêng "hotspot", cho pheùp ngöôøi söû duïng taïo caùc khu vöïc Wi-Fi caù nhaân, giuùp hoï chia seû ñöôøng daây noái keát döõ lieäu voâ tuyeán toác ñoä cao vôùi nhieàu thieát bò coù khaû naêng Wi-Fi khaùc – chaúng haïn nhö maùy tablet PC, thieát bò chôi troø chôi ñieän töû, thieát bò ñoïc saùch ñieän töû, hoaëc maùy chuïp aûnh digital.

Ñeå bieát theâm thoâng tin veà ñieän thoaïi thoâng minh vaø caùc löïa choïn khaùc nhau ñöôïc cung caáp thoâng qua Verizon Wireless, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com.

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G nhanh nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 106,3 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 89.7 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 83.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####