News Release

10/11/2011: Verizon Wireless Giôùi Thieäu Iphone 4s Vaøo Ngaøy 14 Thaùng 10 Treân Maïng Döõ Lieäu Vaø Tieáng Noùi Lôùn Nhaát Vaø Ñaùng Tin Caäy Nhaát Trong Nöôùc

Nhaän Ñaët Mua Haøng Tröôùc Treân Maïng Internet

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

October 9, 2011

Brenda Boyd Raney
Brenda.Raney@VerizonWireless.com  
908-559-7518

Benjamin Hyun
Benjamin.Hyun@iwgroupinc.com  
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ — Ngaøy 11 thaùng 10, 2011 - Verizon Wireless thoâng baùo ñieän thoaïi iPhone 4S môùi seõ ñöôïc cung caáp treân maïng Verizon Wireless baét ñaàu vaøo ngaøy Thöù Saùu, 14 thaùng 10. Khaùch haøng cuûa Verizon Wireless, cuõng nhö nhöõng ngöôøi muoán khieán iPhone 4S trôû thaønh lyù do ñeå ñoåi sang duøng maïng ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc, coù theå ñaët mua tröôùc iPhone 4S treân maïng Internet ôû ñòa chæ www.verizonwireless.com/iPhone. Ngoaøi ra, coâng ty cuõng thoâng baùo loaïi iPhone 4 8 GB giôø ñaây ñöôïc cung caáp vôùi giaù $99,99 vaø coù giaù thaáp nhaát ñoái vôùi loaïi iPhone 4 16 GB vaø 32 GB.

iPhone 4S laø iPhone ñaùng kinh ngaïc nhaát töø tröôùc ñeán nay, coù caùc ñaëc ñieåm môùi tuyeät dieäu, bao goàm maïch ñieän töû A5 dual-core cuûa Apple ñeå coù hieäu suaát hoaït ñoäng cöïc nhanh vaø hình aûnh ñoà hoïa ñaùng kinh ngaïc; maùy chuïp hình hoaøn toaøn môùi vôùi oáng kính quang hoïc taân tieán; khaû naêng quay video toaøn dieän vôùi ñoä saéc neùt 1080p HD; vaø Siri, moät chöông trình trôï giuùp thoâng minh ñeå giuùp quyù vò thöïc hieän coâng vieäc chæ baèng caùch ñaët caâu hoûi. Cuøng vôùi vieäc giôùi thieäu iPhone 4S laø chöông trình giôùi thieäu iOS 5, heä ñieàu haønh di ñoäng taân tieán nhaát treân theá giôùi, vôùi hôn 200 ñaëc ñieåm môùi; iCloud, moät phaùt minh ñoät phaù giuùp giaûi phoùng dòch vuï ñaùm maây (cloud) söû duïng vôùi iPhone, iPad, iPod touch, Mac, hoaëc PC cuûa quyù vò, ñeå löu tröõ moät caùch töï ñoäng vaø voâ tuyeán caùc noäi dung döõ lieäu cuûa quyù vò treân iCloud vaø mang caùc döõ lieäu ñoù ñeán taát caû caùc thieát bò maø quyù vò duøng.

"Khaùch haøng Verizon Wireless ñoùn nhaän iPhone 4 treân maïng cuûa chuùng toâi, vaø chuùng toâi hoaøn toaøn kyø voïng laø söï haøo höùng naøy seõ tieáp tuïc taêng leân ñoái vôùi iPhone 4S," Dan Mead, chuû tòch vaø CEO cuûa Verizon Wireless, phaùt bieåu. "Vôùi ngaøy caøng nhieàu khaùch haøng döïa vaøo iPhone moãi ngaøy, ñieàu quan troïng laø hoï coù ñöôïc thieát bò maø hoï coù theå troâng caäy vaø moät maïng löôùi ñeå truyeàn döõ lieäu. Nhö haøng trieäu khaùch haøng coù theå chöùng nhaän – möùc ñoä ñaùng tin caäy laø ñieàu quan troïng."

Khaùch haøng Verizon iPhone 4S coù theå du haønh treân khaép toaøn caàu moät caùch thoaûi maùi ôû hôn 220 quoác gia ñeå höôûng dòch vuï tieáng noùi vaø hôn 205 quoác gia ñeå höôûng dòch vuï döõ lieäu, trong ñoù coù 140 quoác gia cung caáp toác ñoä döõ lieäu 3G. Dòch vuï toaøn caàu ôû Verizon Wireless bao goàm dòch vuï khaùch haøng 24 giôø töø caùc nhaân vieân ñöôïc huaán luyeän, laøm vieäc taïi Hoa Kyø cho Verizon Wireless. Dòch vuï toaøn caàu cuûa Verizon Wireless ñöôïc ñoäc giaû taïp chí Global Traveler Magazine (Taïp Chí Ngöôøi Du Haønh Toaøn Caàu) choïn laø Dòch Vuï Voâ Tuyeán Toát Nhaát treân Theá Giôùi trong Khaûo Saùt Ñoäc Giaû Thöû Ngieäm naêm 2010 (2010 GT Tested Reader Survey).

Giaù Caû & Khaû Naêng Cung Caáp

iPhone seõ ñöôïc cung caáp vôùi giaù khôûi ñaàu ôû möùc $199,99 ñoái vôùi loaïi 16 GB, $299,99 ñoái vôùi loaïi 32 GB, vaø $399,99 ñoái vôùi loaïi 64 GB, cho hôïp ñoàng khaùch haøng môùi cho hai naêm. Khaùch haøng seõ caàn phaûi mua hôïp ñoàng goïi ñieän thoaïi vôùi giaù khôûi ñaàu laø $39,99 cho 450 phuùt vaø hôïp ñoàng döõ lieäu vôùi giaù khôûi ñaàu laø $30 cho 2 GB moãi thaùng. Loaïi iPhone 4 8 GB giôø ñaây ñöôïc cung caáp vôùi giaù $99,99 vôùi hôïp ñoàng khaùch haøng môùi cho hai naêm. Loaïi iPhone 4 16 GB coù giaù $149,99 vaø loaïi 32 GB giôø ñaây coù giaù $199,99 vôùi hôïp ñoàng môùi cho hai naêm.

iPhone 4S vaø iPhone 4 seõ ñöôïc cung caáp ôû hôn 2,200 cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store treân khaép caû nöôùc, vaø treân maïng Internet ôû www.verizonwireless.com/iphone, vaø baèng caùch goïi 1-800-2 JOIN IN.

(GHI CHUÙ CHO BIEÂN TAÄP VIEÂN: Giôùi truyeàn thoâng coù theå laáy caùc hình aûnh saéc neùt ôû Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless – Verizon Wireless Multimedia Library – ôû www.verizonwireless.com/multimedia.)

Sô Löôïc veà Verizon Wireless
Verizon Wireless ñieàu haønh maïng 4G LTE lôùn nhaát trong nöôùc vaø maïng 3G ñaùng tin caäy nhaát vaø lôùn nhaát trong nöôùc. Coâng ty phuïc vuï toång coäng 106,3 trieäu ñöôøng daây keát noái voâ tuyeán, trong ñoù bao goàm hôn 89.7 trieäu khaùch haøng baùn leû. Vôùi truï sôû chính ôû Basking Ridge, N.J., vôùi 83.000 nhaân vieân treân toaøn quoác, Verizon Wireless laø coâng ty lieân doanh cuûa Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) vaø Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù thaêm www.verizonwireless.com. Ñeå xem tröôùc vaø yeâu caàu caùc ñoaïn phim video coù phaåm chaát truyeàn hình vaø aûnh chuïp saéc neùt veà caùc hoaït ñoäng cuûa Verizon Wireless, xin vaøo Verizon Wireless Multimedia Library (Thö Vieän Thoâng Tin Ña Phöông Tieän Verizon Wireless) ôû www.verizonwireless.com/multimedia.

####