News Release

12/19/2011: TRAO TAËNG TRÔÛ LAÏI TRONG DÒP LEÃ VÔÙI HOPELINE® TÖØ VERIZON WIRELESS

Taëng Caùc Ñieän Thoaïi Khoâng Coøn Duøng Nöõa Coù Theå Giuùp Caùc Naïn Nhaân Baïo Haønh Gia Ñình Leân Tieáng Noùi

For customer inquiries, please call 800-922-0204 or go to
Contact Us

December 18, 2011

Cameka Crawford
Cameka.Crawford@VerizonWireless.com
908-559-3497

Benjamin Hyun
benjamin.hyun@iwgroupinc.com
310-289-5527

BASKING RIDGE, NJ — Trong tinh thaàn cuûa dòp trao taëng muøa leã, Verizon Wireless khuyeán khích khaùch tieâu duøng taëng moùn quaø coù yù nghóa ñeå giuùp caùc naïn nhaân vaø nhöõng ngöôøi soáng soùt naïn baïo haønh gia ñình. Baèng caùch taëng vaø taùi söû duïng caùc ñieän thoaïi vaø caùc thieát bò voâ tuyeán khaùc khoâng coøn duøng nöõa thoâng qua chöông trình HopeLine® ñöôïc giaûi thöôûng cuûa Verizon Wireless, khaùch tieâu duøng coù theå mang laïi aûnh höôûng tích cöïc cho cuoäc soáng cuûa nhieàu ngöôøi bò aûnh höôûng bôûi vaán ñeà xaõ hoäi naøy.

Cöù moät trong soá boán phuï nöõ, moät trong soá chín nam, vaø hôn 3 trieäu treû em bò aûnh höôûng bôûi naïn baïo haønh gia ñình. Vaø theo Hoïc Vieän Ngöôøi Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông veà Baïo Haønh Gia Ñình, phuï nöõ ngöôøi Myõ goác Chaâu AÙ coù tyû leä bò ngöôøi phoái ngaãu hoaëc tình nhaân ñoái xöû baïo ngöôïc nhieàu hôn so vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, vôùi 41%-61% phuï nöõ ngöôøi Myõ goác Chaâu AÙ baùo caùo bò ngöôïc ñaõi.

Trong hôn moät thaäp nieân qua, Verizon Wireless ñaõ cam keát xoùa boû chu kyø baïo haønh. HopeLine cuûa Verizon ñöa maïng ñaùng tin caäy nhaát trong nöôùc vaøo söû duïng trong coäng ñoàng baèng caùch bieán caùc ñieän thoaïi caàm tay cuõ trôû thaønh duïng cuï hoã trôï cho caùc naïn nhaân vaø ngöôøi soáng soùt naïn baïo haønh. Caùc ñieän thoaïi naøy phuïc vuï nhö moät lieân keát quan troïng vôùi caùc dòch vuï khaån caáp vaø hoã trôï, hoaëc nhö moät ñöôøng daây keát noái an toaøn vôùi gia ñình vaø baïn beø.

"Nhieàu ngöôøi tieâu duøng naâng caáp hoaëc laáy ñieän thoaïi voâ tuyeán môùi trong dòp leã naøy, khieán luùc naøy trôû thaønh thôøi ñieåm hoaøn haûo ñeå giuùp nhöõng ngöôøi coù nhu caàu, cuõng nhö ñeå baûo veä moâi tröôøng," Elva Lima, giaùm ñoác ñieàu haønh veà quan heä coäng ñoàng vaø thoâng tin lieân laïc ña vaên hoùa, phaùt bieåu. "Vieäc trao taëng ñieän thoaïi khoâng coøn duøng nöõa cho HopeLine laø phöông caùch ñôn giaûn, nhöng coù aûnh höôûng lôùn, ñeå giuùp caùc naïn nhaân vaø ngöôøi soáng soùt naïn baïo haønh."

Thoâng qua HopeLine, Verizon Wireless nhaän caùc ñieän thoaïi voâ tuyeán, pin, vaø ñoà phuï tuøng khoâng coøn duøng nöõa trong baát cöù tình traïng naøo vaø töø baát cöù haõng dòch vuï naøo. Khaùch haøng coù theå taëng ñieän thoaïi baèng caùch ñem ñieän thoaïi ñeán baát cöù cöûa haøng Verizon Wireless Communications Store naøo, hoaëc gôûi ñieän thoaïi baèng caùch duøng nhaõn gôûi böu ñieän ñaõ traû tieàn tem saün, vaø Verizon seõ giaûi quyeát caùc thieát bò naøy moät caùch phuø hôïp vôùi moâi tröôøng.

Nhö moät phaàn cuûa quaù trình taùi saûn xuaát, taát caû caùc ñieän thoaïi ñöôïc taëng cho HopeLine ñöôïc xem xeùt ñeå baûo ñaûm caùc thoâng tin cuûa khaùch haøng ñöôïc xoùa boû. Verizon Wireless cuõng khuyeán caùo khaùch tieâu duøng xoùa boû thoâng tin cuûa hoï trong caùc ñieän thoaïi voâ tuyeán tröôùc khi taëng cho chöông trình HopeLine. Sau ñaây laø moät soá höôùng daãn deã daøng ñeå xoùa thoâng tin trong ñieän thoaïi:

  1. Baûo ñaûm laø dòch vuï vaø tröông muïc cuûa ñieän thoaïi ñaõ ñöôïc chaám döùt baèng caùch lieân laïc vôùi boä phaän hoã trôï khaùch haøng cuûa haõng cung caáp dòch vuï voâ tuyeán.
  2. Ra khoûi taát caû caùc trang maïng lieân laïc xaõ hoäi, caùc tröông muïc thö ñieän töû (email), caùc maïng voâ tuyeán, vaø caùc chöông trình öùng duïng ñeå xoùa taát caû caùc chöùng cöù veà thoâng tin maät maõ.
  3. Xoùa taát caû caùc ñòa chæ lieân laïc trong soå ñòa chæ, xoùa caùc löu cheùp veà caùc cuoäc goïi, xoùa caùc tin nhaén, vaø boû caùc hình aûnh, video, vaø caùc chöông trình ña phöông tieän khaùc löu tröõ trong ñieän thoaïi. Ñieàu naøy coù theå töï thöïc hieän theo töøng thao taùc; ngoaøi ra, kieåm tra soå höôùng daãn söû duïng ñieän thoaïi treân trang maïng cuûa thieát bò naøy ñeå tìm hieåu laøm theá naøo ñeå ñieàu chænh cho thieát bò quay trôû laïi caùc boá trí nhö luùc coøn ôû xöôûng saûn xuaát.
  4. Thaùo gôõ vaø giöõ theû boä nhôù/SIM cuûa thieát bò ôû moät nôi an toaøn.

Töø khi giôùi thieäu chöông trình taùi cheá vaø taùi söû duïng ñieän thoaïi toaøn quoác cuûa HopeLine vaøo naêm 2001, Verizon Wireless ñaõ thu thaäp hôn taùm trieäu ñieän thoaïi, taëng hôn $10 trieäu myõ kim döôùi hình thöùc caùc taøi trôï tieàn maët cho caùc toå chöùc baïo haønh gia ñình treân khaép caû nöôùc, vaø hôn 106.000 ñieän thoaïi HopeLine töông ñöông vôùi hôn 319 trieäu phuùt dòch vuï voâ tuyeán ñeå naïn nhaân vaø ngöôøi soáng soùt naïn baïo haønh söû duïng. HopeLine cuõng ñaõ vaát boû moät caùch phuø hôïp hôn 1,7 trieäu ñieän thoaïi, giuùp hôn 210 taán ñoà pheá thaûi ñieän töû khoâng bò boû vaøo caùc baõi ñoà pheá thaûi.

Ñeå bieát theâm thoâng tin vaø tìm hieåu laøm theá naøo ñeå taëng caùc thieát bò voâ tuyeán thoâng qua HopeLine, xin gheù vaøo www.verizonwireless.com/hopeline.

Sơ Lược về Verizon Wireless
Verizon Wireless điều hành mạng 4G LTE lớn nhất trong nước và mạng 3G lớn nhất và đáng tin cậy nhất trong nước. Công ty phục vụ tổng cộng 107,7 triệu đường dây kết nối vô tuyến, trong đó bao gồm 90,7 triệu khách hàng bán lẻ. Với trụ sở chính ở Basking Ridge, N.J., với 83.000 nhân viên trong khắp nước, Verizon Wireless là công ty liên doanh của Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) và Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD). Để biết thêm thông tin, xin ghé vào http://www.verizonwireless.com. Để xem trước và yêu cầu lấy các đoạn phim video đủ phẩm chất truyền hình và hình ảnh sắc nét về các hoạt động của Verizon Wireless, xin vào Verizon Wireless Multimedia Library (Thư Viện Đa Phương Tiện Verizon Wireless) ở www.verizonwireless.com/multimedia.

####